Ved Tømmerby Fjord gav 2. periode 34 fugle fordelt på 14 arter. Bemærkes skal det, at der blev fanget en Gøg, hvilket er usædvanligt. Og så blev gamle Rørsanger fra 2016 genfanget, hvilket heller ikke er hverdagskost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så blev periode 2 gennemført med i alt 31 fangede fugle fordelt på 13 arter. Nu er der på to fangster allerede fanget 121 fugle, så det tegner godt.

___________________________________________________________________________________

 

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter & Peter Teglhøj

2. CES periode blev gennemført d. 10. maj 2022 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. 12 forskellige arter blev fanget, hvoraf 18 blev ringmærket og 11 fugle blev aflæst. 2 af de aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. Nye arter for denne periode var de nyankomne tornsangere og havesangere. 13 af de registrerede fugle havde begyndende eller veludviklet rugeplet heriblandt jernspurv, sangdrossel, solsort, musvit, halemejse, gransanger og rødhals.

De flittige mærkere (foto Michael Bjerregaard) samt Havesanger og Tornsanger (foto Hans Rytter)

__________________________________________________________________________________

Så blev periode 2 gennemført på den første dag i strålende solskin. Resultatet blev hvad der kunne forventes, 19 fugle (gennemsnittet er 20) men fordelt på hele 12 arter. Heraf var der 5 gamle kendinge, hvoraf de 3 var fra 2919. Havesangeren blev mærket sidste år, og genfangster af den er usædvanlige. Rørspurven (foto), som vi allerede aflæste sidste gang, og altså nu genfangede, er nu fanget 10 gange siden mærkningen i 2017. Endelig skal nævnes, at det også hører til sjældenhederne, at vi fanger sangdrossel.

 

 Rørspurv fra 2017, Havesanger fra 2021 (fotos MJH) og Sangdrossel (foto HE)

 

___________________________________________________________________

 

 

 

1. maj kom også Tømmerby Fjord i gang med fangst af 35 fugle fordelt på 9 arter (se tabel). Flest rørspurve (16 stk.) hvoraf ikke mindre end 10 var gamle kendinge fra tidligere år. Også 2 blåmejse og 1 Skægmejse var blevet mærket i 2021. Godkendt start.

CES Vejlerne data per 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. maj 2022 blev den 1. CES periode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. I alt 38 fugle blev fanget, hvoraf 29 blev ringmærket, 1 aflæst fugl var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som ny CES fugl. 8 CES fugle blev aflæst, bl.a. en gammel løvsanger (5 kalenderår eller ældre) mærket 19. maj 2019. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige arter fanget. En god start på en ny CES sæson.

CES Svendborg data per 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så er årets CES igang. Vi fangede i periode 1 i dag (fredag 29. april) ved Brabrand Sø, hvor det blev til 14 fugle fordelt på 7 arter (Rørspurv 4, Sivsanger 3, Løvsanger 2, Skægmejse 2 samt Musvit, Munk og Gransanger). Fem af de 14 fugle var gamle kendinge, bl.a. Rørspurv mærket i 2017 og sivsanger fra 2018 - som tidligt vender tilbage til ynglepladsen.

Sivsanger fra 2018 (Foto: Morten Jenrich Hansen)

________________________________________________________________________________________________

Man har i GB gjort samme iagttagelser, som vi herhjemme har oplevet, at 2021 generelt var et dårligt yngleår for mange fugle. Nu har BTO foretaget de første behandlinger af årets data, og de dokumenterer vores anelser. Du kan se mere i rapporten her.

Hans har foretaget en optælling af årets CES-fangster fra de tre fynske lokaliteter. Det blev til i alt 827 fugle fordelt på 37 arter. Nå der er foretaget sammenligninger med sidste års fangster, må det vise sig, om tallene fra Svendborg med en nedgang på 42% er retvisene for de øvrige lokaliteter. Men mere om det senere.

______________________________________________________________________________________

Også Haulund fik afsluttet årets CES, og nåede lige (knapt) de 200 fugle. Det blev til 199 fordelt på 25 arter. Området er et buskbevokset moseområde, om giver stor diversitet i fuglebestanden, domineret af Gransanger, Kærsanger, Musvit og Solsort. Som et kuriosum kan nævnes, at også en Gøg gik i nettet - en art, som ellers sjældent fanges i CES, selv om den ofte optræder på flere af lokaliteterne.

____________________________________________________________________________________

Så nåede Jennes Sø også gennem året. Efter en lidt sløv start på året, gav de sidste perioder et rigtig pænt antal fugle, så året faktisk nåede det højeste antal fangster hidtil. Det bleb til 311 fugle fordelt på hele 28 arter. Fordelingen på arter viser, at området er meget varieret med indslag af både tørre og våde partier samt træer og buske.

___________________________________________________________________________________

Tømmerby sluttede året med det næsthøjeste fangsttal i årets CES - 147 fangede fugle (138 nye samt 9 fra tidligere i år) fordelt på 16 arter. Det var således især gennemtrækkende fugle, der blev fanget. Samlet set oplevede Tømmerby ikke samme fald i årets CES, som på flere af de andre lokaliteter. Man nåede således i alt 1016 fugle domineret af rørskovsfugle (Rørsanger, Rørspurv og Sivsanger.

____________________________________________________________________________

I går blev sæson 2021 afsluttet her på Lunget. Det regnede stadig lidt ved morgenstunden, så jeg startede en halv time senere, og den første runde gav kun 1 fugl. De næste runder var lidt bedre, men en sløj afslutning på sæsonen lå lige for. Men så faldt der manna ned fra himlen. Et mejsetog var gået i et 12 meter net, der normalt ikke giver meget, og dertil en del andet godt. Sæsonen sluttede derfor med sved på panden, da også sidste runde, nu en anelse forsinket, gav pote.
Mærkelig dag, men hvilken fin måde at slutte på. Det blev til 30 fugle i alt fordelt på hele 14 arter.

Michael

CES Lunget2 periode 12  

________________________________________________________________________

Så blev årets sidste periode gennemført i næsten optimalt vejr (dog lidt blæsende). Det resulterede da også i årets bedste fangstdag. Det blev til 45 fugle (8 arter), hvoraf de 44 var nye. Gennemsnittet for årets sidste periode er 39 fugle. Så alt i alt godkendt periode. Det var dagen, hvor gransangeren slog rekord med 24 fugle, mens rørskovsfuglene og mejserne stadig mangler. Årets total blev på 318 fugle eller 31% færre end gennemsnittet på 462 fugle - og det laveste antal fangede fugle i de 16 år, der er CES-mærket ved søen. 

Net med fugle

__________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
12. og sidste CES ringmærkningsperiode i år blev gennemført d. 22. august 2021 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Igen et lavt antal fugle – kun 19 fugle fanget på 6 timer. Dette betyder, at 2021 fangsttallet ender på 353 fugle, hvilket svarer en samlet reduktion på ca. 42% i forhold til de foregående år (2019 og 2020). Mange arter er gået betragteligt tilbage i antal herunder sangerne gulbug (-89%), løvsanger (-69%), gransanger (-56%), tornsanger (-56%), kærsanger (-44%) og munk (-40%). Fremgang ses hos gærdesanger (+300%) og havesanger (+13%). Mejserne klarer sig ikke bedre; blåmejse (-26%), musvit (-52%), sumpmejse (-89%). Arter som stillits, tornirisk, dompap, jernspurv og solsort oplevede ligeledes kraftige reduktioner på henholdsvis -60%, -93%, -52%, -54% og -43%. Rødhals, rødstjert og sangdrossel var arter der klarede sig bedre end tidligere år med fremgange på henholdsvis 27%, 200% og 45%. Samlet set blev 2021 et yngleår hvor væsentlig færre ynglefugle indfandt sig i løbet af de første forårsmåneder. Dette kombineret med vanskelige yngleforhold, med en særdeles kold og våd maj, kraftige hagl- og regnbyger må have haft indflydelse på ungeproduktion og ynglesucces hos mange af arterne. I de 3 år CES har kørt i Svendborg er der fanget 37 forskellige arter. I 2021 blev artsantallet 25 (-21%) mod tidligere års 31-32 arter, så diversiteten i området faldt ligeledes. Fangsttal for 2019-2021 ses af nedenstående tabel.

Blåmejse, Gransanger Løvsanger og Rødhals fra periode 12 (fotos: Peter Teglhøj)

_________________________________________________________________________________