1. maj kom også Tømmerby Fjord i gang med fangst af 35 fugle fordelt på 9 arter (se tabel). Flest rørspurve (16 stk.) hvoraf ikke mindre end 10 var gamle kendinge fra tidligere år. Også 2 blåmejse og 1 Skægmejse var blevet mærket i 2021. Godkendt start.

CES Vejlerne data per 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. maj 2022 blev den 1. CES periode gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. I alt 38 fugle blev fanget, hvoraf 29 blev ringmærket, 1 aflæst fugl var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som ny CES fugl. 8 CES fugle blev aflæst, bl.a. en gammel løvsanger (5 kalenderår eller ældre) mærket 19. maj 2019. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige arter fanget. En god start på en ny CES sæson.

CES Svendborg data per 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så er årets CES igang. Vi fangede i periode 1 i dag (fredag 29. april) ved Brabrand Sø, hvor det blev til 14 fugle fordelt på 7 arter (Rørspurv 4, Sivsanger 3, Løvsanger 2, Skægmejse 2 samt Musvit, Munk og Gransanger). Fem af de 14 fugle var gamle kendinge, bl.a. Rørspurv mærket i 2017 og sivsanger fra 2018 - som tidligt vender tilbage til ynglepladsen.

Sivsanger fra 2018 (Foto: Morten Jenrich Hansen)

________________________________________________________________________________________________

Man har i GB gjort samme iagttagelser, som vi herhjemme har oplevet, at 2021 generelt var et dårligt yngleår for mange fugle. Nu har BTO foretaget de første behandlinger af årets data, og de dokumenterer vores anelser. Du kan se mere i rapporten her.

Hans har foretaget en optælling af årets CES-fangster fra de tre fynske lokaliteter. Det blev til i alt 827 fugle fordelt på 37 arter. Nå der er foretaget sammenligninger med sidste års fangster, må det vise sig, om tallene fra Svendborg med en nedgang på 42% er retvisene for de øvrige lokaliteter. Men mere om det senere.

______________________________________________________________________________________

Også Haulund fik afsluttet årets CES, og nåede lige (knapt) de 200 fugle. Det blev til 199 fordelt på 25 arter. Området er et buskbevokset moseområde, om giver stor diversitet i fuglebestanden, domineret af Gransanger, Kærsanger, Musvit og Solsort. Som et kuriosum kan nævnes, at også en Gøg gik i nettet - en art, som ellers sjældent fanges i CES, selv om den ofte optræder på flere af lokaliteterne.

____________________________________________________________________________________

Så nåede Jennes Sø også gennem året. Efter en lidt sløv start på året, gav de sidste perioder et rigtig pænt antal fugle, så året faktisk nåede det højeste antal fangster hidtil. Det bleb til 311 fugle fordelt på hele 28 arter. Fordelingen på arter viser, at området er meget varieret med indslag af både tørre og våde partier samt træer og buske.

___________________________________________________________________________________

Tømmerby sluttede året med det næsthøjeste fangsttal i årets CES - 147 fangede fugle (138 nye samt 9 fra tidligere i år) fordelt på 16 arter. Det var således især gennemtrækkende fugle, der blev fanget. Samlet set oplevede Tømmerby ikke samme fald i årets CES, som på flere af de andre lokaliteter. Man nåede således i alt 1016 fugle domineret af rørskovsfugle (Rørsanger, Rørspurv og Sivsanger.

____________________________________________________________________________

I går blev sæson 2021 afsluttet her på Lunget. Det regnede stadig lidt ved morgenstunden, så jeg startede en halv time senere, og den første runde gav kun 1 fugl. De næste runder var lidt bedre, men en sløj afslutning på sæsonen lå lige for. Men så faldt der manna ned fra himlen. Et mejsetog var gået i et 12 meter net, der normalt ikke giver meget, og dertil en del andet godt. Sæsonen sluttede derfor med sved på panden, da også sidste runde, nu en anelse forsinket, gav pote.
Mærkelig dag, men hvilken fin måde at slutte på. Det blev til 30 fugle i alt fordelt på hele 14 arter.

Michael

CES Lunget2 periode 12  

________________________________________________________________________

Så blev årets sidste periode gennemført i næsten optimalt vejr (dog lidt blæsende). Det resulterede da også i årets bedste fangstdag. Det blev til 45 fugle (8 arter), hvoraf de 44 var nye. Gennemsnittet for årets sidste periode er 39 fugle. Så alt i alt godkendt periode. Det var dagen, hvor gransangeren slog rekord med 24 fugle, mens rørskovsfuglene og mejserne stadig mangler. Årets total blev på 318 fugle eller 31% færre end gennemsnittet på 462 fugle - og det laveste antal fangede fugle i de 16 år, der er CES-mærket ved søen. 

Net med fugle

__________________________________________________________________________________

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
12. og sidste CES ringmærkningsperiode i år blev gennemført d. 22. august 2021 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Igen et lavt antal fugle – kun 19 fugle fanget på 6 timer. Dette betyder, at 2021 fangsttallet ender på 353 fugle, hvilket svarer en samlet reduktion på ca. 42% i forhold til de foregående år (2019 og 2020). Mange arter er gået betragteligt tilbage i antal herunder sangerne gulbug (-89%), løvsanger (-69%), gransanger (-56%), tornsanger (-56%), kærsanger (-44%) og munk (-40%). Fremgang ses hos gærdesanger (+300%) og havesanger (+13%). Mejserne klarer sig ikke bedre; blåmejse (-26%), musvit (-52%), sumpmejse (-89%). Arter som stillits, tornirisk, dompap, jernspurv og solsort oplevede ligeledes kraftige reduktioner på henholdsvis -60%, -93%, -52%, -54% og -43%. Rødhals, rødstjert og sangdrossel var arter der klarede sig bedre end tidligere år med fremgange på henholdsvis 27%, 200% og 45%. Samlet set blev 2021 et yngleår hvor væsentlig færre ynglefugle indfandt sig i løbet af de første forårsmåneder. Dette kombineret med vanskelige yngleforhold, med en særdeles kold og våd maj, kraftige hagl- og regnbyger må have haft indflydelse på ungeproduktion og ynglesucces hos mange af arterne. I de 3 år CES har kørt i Svendborg er der fanget 37 forskellige arter. I 2021 blev artsantallet 25 (-21%) mod tidligere års 31-32 arter, så diversiteten i området faldt ligeledes. Fangsttal for 2019-2021 ses af nedenstående tabel.

Blåmejse, Gransanger Løvsanger og Rødhals fra periode 12 (fotos: Peter Teglhøj)

_________________________________________________________________________________

Her kommer en samlet rapportering fra 5 sites efter min ferie på Øland.

CES Svendborg.

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj
11. CES ringmærkningsperiode blev gennemført d. 14. august 2021 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Vi ramte det absolut laveste antal fugle fanget i CES sammenhæng – kun 17 fugle. Af disse var 13 ny-mærkninger domineret af 1k ungfugle. 4 fugle blev aflæst, heraf en Tornsanger (4k+) mærket i 2019. Sammenlignet med 11. periode i 2019 og 2020 hvor antal fangede fugle var henholdsvis 43 og 39 fugle, viser at niveauet af fugle i perioden ligger på ca. 41% af tidligere års fangster. Det har været et udfordrende år for ynglefuglene på Svendborg CES sitet.

Tabel og Stor Flagspætte (foto: Peter Teglhøj)

CES Lunget

Michael Højgaard

11. periode blev gennemført på rundens sidste mulige dag, med Hans Rytter
som fugleudpiller, da jeg selv netop var blevet knæopereret. Dagen
startede med fint ringmærkningsvejr, men efterhånden noget blæst og sol.
Ikke mange fugle. 14 blev det til, men fordelt på 10 arter (tabel).

CES Vestamager

Periode 11 blev gennemført fredag den 13. af Kasper, Jesper, Emma og de studerende fra Citizen science kurset på KU. På trods af den uheldige dato, kastede dagen alligevel lidt held af sig i form af en rigtig fin fangst med hele ni arter. I alt blev det til 31 fugle, med 28 ringmærkede og 3 aflæsninger.

Art - Ringmærkninger/Aflæsninger
Løvsanger 2/1
Musvit 20/0
Gulbug 1/0
Skovsanger 1/0
Gransanger 1/0
Havesanger 1/0
Halemejse 0/2
Blåmejse 1/0
Gærdesmutte 1/0

90% af fuglene var 1k fugle, hvoraf hovedparten var musvitter, så vi må virkelig konstatere, at de fleste af fuglene er forduftet til sydligere himmelstrøg. Sammenlignet med forrige år blev der i samme periode fanget 9 fugle, hvilket svarer til den triste fangst på 8 fugle her i runde 10 (2021).

I år på Vestamager har vi kun fanget 373 fugle i alt til og med periode 11. I 2020 blev der fanget 475 fugle på de 12 perioder, så forventningerne er store til årets sidste CES runde, hvor vi måske får lidt flere trækfugle med.

Lidt bonus til DOFs Ørneklub:
Den 15. august fremviste Daniel, Emma, Pablo og Rie ringmærkning af fugle på vores lokale CES site til et særligt arrangement, hvor DOF's Ørneklub havde inviteret børn (+ledsager) med ud for at se ringmærkning på vores lokale CES site. Der blev desværre ikke fanget mange fugle i dag, men børnene fik set en rigtig fin han dompap få ring på. Der var til gengæld lidt blæsende i dag med 7 m/s, dog med solskin og ingen regn.

DOFs Ørneklub på tur.

CES Brabrand Sø

Så nåede vi en periode, hvor der for første gang i år blev fanget næsten samme antal som gennemsnittet (35 fangede mod 38 i gennemsnit). Det ses, at rørsangerne endeligt er dukket op i ”pæne” antal, men også at kærsangeren fanges i et antal over det sædvanlige. Det bemærkes desuden, at der slet ingen mejser og rørspurve er blandt de fangede fugle.

Sivsanger (foto: Morten Jenrich Hansen)

CES Tømmerby Fjord

Så er der gang i gennemtrækket. 180 fugle fordelt på 18 arter, hvoraf blot 3 er gengangere fra tidligere på året. At det er gennemtræk, ses især af de mange tornsangere og løvsangere, men også rørsanger og -spurv er godt repræsenteret. Som på de andre sites springer det lave antal mejser i øjnene. De må ha’ haft et dårligt år.

______________________________________________________________________________________

Periode 10 blev gennemført den 5. august, hvor det blev til 99 fangede fugle fordelt på 14 arter. De 3/4 var ungfugle og af de 25 gamle fugle var 10 nye mens de 15 var aflæsninger fra tidligere.

___________________________________________________________________________________

Som det kan ses på vores tal har vi ramt et nyt lavpunkt i antallet af fugle! Meget nedslående. Det blev til 8 fugle fordelt på 6 arter, hvoraf en var aflæsning fra tidligere.

____________________________________________________________________________

Lørdag den 7.8 blev det til 24 fugle fordelt på 13 arter på Lunget. Efter regn om natten, var der en næsten helt vindstille morgen, hvor solen kun netop trængte igennem. Resultatet blev 24 fugle, (4 genfangster), årets første Korttået Træløber, og hele 3 acro'er, der ellers hidtil har været lidt fraværende i år.

Michael

___________________________________________________________________