Udbrud af fugleinfluenza i fuglekolonier!

Af Jacob Sterup og Hans Rytter

Fugleinfluenzaen breder sig i disse dage hastigt i mange havfuglekolonier over hele Vesteuropa. Særligt Splitterne, Skarv og Sule er nogle steder hårdt ramt. Det er især de arter, der yngler i tætte kolonier, som er mest udsat for massiv smitte.

Der rapporteres om høje dødsrater blandt adulte fugle, hvilket så medfører høj dødelighed blandt unger, der bliver forældreløse eller ligeledes smittes…

I Danmark er det især Skarv og Splitterne, der er udsat.

Det var med stor spænding, at vi forleden begav os på Sprogø for tilse Splitternekolonien og ringmærke unger med farveringe.

 
 Splitternekolonien på Sprogø

Det blev til 52 mærkede Splitterneunger, heraf 42 med farvering. Dette svarer antalsmæssigt nogenlunde til de seneste par år, men generelt har ungeproduktionen været meget lav i kolonien gennem flere år. Umiddelbart så ungernes kondition ikke helt tosset ud, så forhåbentlig klarer de fleste af de mærkede fugle sig.
Vi fandt desværre i alt 119 døde adulte Splitterner, hvoraf de 51 lå inde i/ved kolonien. Kolonien på Sprogø huser i år godt 700 ynglepar, så det svarer umiddelbart til en dødelighed på knap 10 %. Vi har dog også modtaget adskillige genmeldinger af døde, ringmærkede Splitterner fra kysterne andre steder omkring Storebælt, så reelt er det nok en noget højere andel af bestanden, der er bukket under. Flere fugle blev indsamlet med henblik på analyse for fugleinfluenza.

Døde Splitterner på reden          Syg Splitterne i kolonien                 

Der var ringe på 43 af de 119 døde voksne fugle! De 4 havde farveringe, hvoraf 3 var mærket som unger på Siø i 2019. Den sidste var mærket under natfangst på Agger Tange i sensommeren 2020 og blev i øvrigt aflæst som ynglefugl på Langenwerder i Tyskland sidste år. På Langenwerder er der ligeledes fundet mange døde Splitterner i år i forbindelse med udbrud af fugleinfluenza.
De fleste af de metalmærkede var ”lokale” fugle, mærket på Sprogø eller på øerne omkring Fyn og Vestsjælland. Der var dog også tre tyske (nok alle fra Norderoog i det tyske Vadehav), en svensk og en belgisk (mærket ved Zeebrugge under forårstrækket i starten af april 2011) imellem. En del af de dødfundne fugle blev aflæst som ynglefugle på Sprogø i 2017 og 2018, hvor der var mulighed for at aflæse en del af de ynglende Splitterner.


Den ældste var mærket på Fiskeholm i 1998 og blev altså 24 år gammel.


Fra andre danske Splitternekolonier er der endnu kun rapporteret om et lavt antal dødfundne fugle, men da Splitterner i stort omfang besøger forskellige kolonier, kan smitten hurtigt spredes. I Frankrig, Holland og Tyskland er tusindvis af Splitterner fundet døde i ynglekolonierne i år.


Hvis du finder døde fugle, der vil være relevante at undersøge for fugleinfluenza, kan fundet rapporteres til Fødevarestyrelsen. Læs nærmere her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Fund-af-doede-eller-syge-vilde-fugle-i-naturen.aspx.
Vær omhyggelig med at forhindre smittespredning!