Generalforsamling den 24. februar 2024

Indkaldelse til Generalforsamling i Danmarks Ringmærkerforening, 2023.
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Lørdag den 24. februar 2024 kl. 19.00-20.30.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af budget til godkendelse.
 6. Valg til bestyrelsen (på valg: Hans Rytter (genopstiller ikke), Jan Salmonsen og Hans Skotte Møller (genopstiller ikke)).
  6a: Suppleanter: Bent Jakobsen, Tage Leegaard og Freya Mørup-Petersen (alle på valg).
  6b: Morten Jenrich Hansen og Henning Ettrup ønsker at trække sig fra bestyrelsen.
 7. Valg af revisor (på valg: Jens Muff Hansen).
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Vel mødt          

Bestyrelsen