Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til generalforsamling i Danmarks Ringmærkerforening
Søndag den 23. januar 2022 kl. 13.00 – 14.45 på Dalum Landbrugsskole, Odense.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med ringmærkernes årsmøde.

Dagsorden ifølge vedtægterne med følgende program (pdf her):

1: Valg af dirigent og referent.
2: Aflæggelse af beretning.
3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt vedtagelse af kontingent.
4: Forslag til budget til godkendelse.
5: Valg til bestyrelsen. På valg efter tur er: Hans Rytter, Hans Skotte Møller og Søren Mygind (genopstiller ikke). Desuden er suppleanterne Kim Skelmose, Bent Jacobsen og Jan Salmonsen på valg.
6: Valg af revisor (på valg: Jens Muff Hansen).
7: Behandling af indkomne forslag.
8: Eventuelt.

Bestyrelsen
03.12.2021

Ps. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.