Farvemærkning af Knopsvane

Ringmærkningen på Statens Naturhistoriske Museum har sammen med Pelle Andersen-Harild (svanemærkningskoordiatoren) besluttet at indstille farvemærkningen af knopsvaner fra og med i år.
Knopsvanemærkningsprojektet startede i begyndelsen af 1960 og har derefter kørt kontinuert i over 60 år. Der er indsamlet ca. en halv million data. I tidens løb har det givet anledning til et halvt hundrede artikler, TV- og radioudsendelser samt en lang række indslag i dags- og ugepressen.
De mange mærkninger og aflæsninger har fulgt bestanden i adskillige svanegenerationer. Den ældste knopsvane er 42 år. Materialet er stort og der er mange mulige analyser, som det er vigtigt at få igangsat og publiceret. I øjeblikket arbejdes der på analyser af dødelighed/dødsårsager, af de ”polske” knopsvaner (immutabilis) samt af genmeldinger af knopsvaner ringmærket på de forskellige danske fældepladser. Samtidig søges efter muligheder for finansiering af yderligere bearbejdning af materialet. Så selv om farvemærkningen stopper, lever projektet – og de ringmærkede knopsvaner – videre og aflæsninger af (farve)mærkede svaner vil forhåbentligt fortsætte i mange år frem.
Vi takker for jeres mærknings- og aflæsningsindsats gennem de mange år. Det har givet værdifuld ny viden, og vi håber I fortsat vil yde en stor indsats med aflæsning af mærkede knopsvaner, så vi fortsat kan få en detaljeret forståelse for de problemer arten står over for. Aflæsninger af mærkede svaner kan sendes til Ringmærkning (evt. via www.fuglering.dk) eller til Pelle direkte. Og har du spørgsmål eller forslag til bearbejdning af materialet, er du meget velkommen til at kontakte Ringmærkningen (Jesper: tlf. 35 32 10 97, e-mail: jjmadsen@snm.ku.dk) eller Pelle (tlf. 23 63 69 22, e-mail pelle.andersen.harild@gmail.com).
Mange sommerhilsner,
Pelle og Ringmærkningsadministrationen (Jesper, Kasper og Anders) 
ringing@snm.ku.dk
www.fuglering.dk (genfund)