Danmark etablerede i 2004 sit første Constant Effort Site (CES) efter international standard. CES er en metode til overvågning af spurvefuglebestande gennem standardiserede ringmærkning med spejlnet. Frit oversat dækker begrebet over, at der foretages en standardiseret fangst efter ynglefugle på en bestemt lokalitet.

Det overordnede formål med CES er at få et mål for de almindelige ynglefugles overlevelse og ungeproduktion. Oplysningerne der indsamles på denne måde, kan benyttes som supplement til de forskellige andre bestandsanalyser, som foretages af fuglebestandene.
CES går ud på at ringmærke de stationære ynglefugle og deres afkom efter en standardiseret metode. Metoden går ud på, at der mærkes med et fast antal net (standard er 10 på 10 meter). Der mærkes én gang i hver 10-dages periode, og i alt 12 gange sommeren igennem, startende 1. maj. Fangsten påbegyndes ½ time før solopgang og forløber i 6 timer. Antallet af net kan justeres, således at det sikres at der fanges mindst 200 fugle pr. sæson. Net placeres ens fra år til år. Lokaliteten skal tilstræbes at være stabil gennem længere tid, så f.eks.  vegetationsudvikling ikke er årsag til mulige ændringer i bestandene. Perioderne fremgår af tabellen.

 Periode  Dato  Solopgang*
 1  1/5-10/5  5.28
 2  11/5-20/5  5.09
 3  21/5-30/5  4.52
 4  31/5-9/6  4.38
5 10/6-19/6  4.32
6 20/6-29/6  4.34
7 30/6-9/7  4.44
8 10/7-19/7  4.56
9 20/7-29/7  5.11
 10  30/7-8/8  5.28
 11  9/8-18/8  5.46
 12  19/8-28/8  6.06

*Registreret midt i 10-dages perioderne i Østjylland.

Der har siden 2004 været nedenstående 11 sites, som har fungeret i kortere eller længere perioder afhængigt af muligheder, aftaler og tid. Hertil kommer et enkelt forsøg i Linå Skov med eftermiddagsmærkning, som dog blev opgivet. 

Der er hidtil foretaget én enkelt større bearbejdning af de indsamlede data, da Vicky Knudsen i i forbindelse med speciale på Københavns Universitet behandlede data indsamlet i perioden 2004-2013. Specialet kan ses her (pdf). 

Hvis du klikker på lokaliteterne kan du finde mere om fangsterne på de enkelte lokaliteter.

Nr. Lokalitet Start år Seneste mærkningsår Antal år
1 Dybendal (Midtjylland) 2004  2009  6
2 Brabrand Sø (Østjylland) 2006  2018  13
3 Vestamager (København) 2006  2018 13 
4 Ravnstrup Sø (Midtsjælland) 2006  2012  7
5 Ove Sø (Nordvestjylland) 2009  2015
6 Tarup Grusgrave (Fyn) 2009  2013  5
7 Han Vejle (Vejlerne) 2011  2011  1
8 Linå Skov (Østjylland) 2012  2012  1
9 Skagen *(Nordjylland) 2012  2018  6 (1)
10 Lunget (Østfyn) 2014  2018  5
11 Tømmerby Fjord Vejlerne 2016  2018  2
12 Tinning Mose (Østjylland) 2018  2018  1

*: Nyt sted etableret på Skagen i 2018 efter naturplejeprojekt fjernede træer og buske ved første site.

Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum og Ringmærkerforeningen er meget interesserede i, at der kommer endnu flere sites i gang - og det er aldrig for sent at starte – evt. som prøveår, for det er jo altid rart at se, om nettene nu også står rigtigt.

I Europa praktiseres CES i omkring 15 lande. Idéen med også at have et dansk projekt er at bidrage til den fælles-europæiske CES-overvågning af spurvefugle.

Det er vigtigt at være flere ringmærkere om hvert projekt, da det kræver en stor indsats at gennemføre de 12 fangster sommeren igennem, hvis man er alene - så hvis du er interesseret kan ud kontakte Danmarks Ringmærkerforening eller en af de lokale grupper.

Friluftsrådet og DOFs Videnskabelige Udvalg har ydet økonomisk støtte i forbindelse med opstart af projekterne. Efterfølgende har Velux Fonden støttet projektet, således det har været muligt at anskaffe nye net, hvilket vi er meget taknemlige for.

Retningslinierne for organisering af CES er beskrevet i Retningslinier for CES-mærkning i Danmark.

Man har i Storbritannien en lang tradition for mærkning efter CES-metoden, og har derfor også en lang og interessant dataserie, som er velbeskrevet på BTO's ( British Trust for Ornithology) webside, hvor der også er links til deres afrapporteringer.

DU KAN STADIG NÅ AT STARTE OG VÆRE MED
Danmarks Ringmærkeforeningen støtter opstart af nye CES-lokaliteter.
Vil du gerne være med til at øge antallet af sites i Danmark, er foreningen indstillet på at yde økonomisk støtte til anskaffelse af net m.v. i forbindelse med opstarten. Send derfor en ansøgning til foreningen med en beskrivelse af, hvor du/i vil etablere et site og hvor mange i er om det.
Har du for øvrigt lyst til at deltage i arbejdet på en at de allerede etablerede sites, formidler foreningen gerne kontakten. Du behøver ikke at binde dig for en hel sæson, du kan også deltage lejlighedsvist.